/ Nyheter

Nyheter

Här hittar du nyheter om våra aktuella projekt och om verksamheten.

2023-11-01
2023-11-01

Vänersborg 18MW

AKJ Energiteknik bygger ny pelletseldad 18MW pannanläggning för reserv- och spetslasteffekt till Vattenfalls fjärrvärmenät i Vänersborg.

Fjärrvärmenätet i Vänersborg är på ca. 160 GWh och försörjs i huvudsak med spillvärme från Vargön Alloys smältverk. Vargön Alloys producerar ferrolegeringar för rostfritt stål och processen genererar stora mängder överskottsvärme som återvinns via avgaspannor som är kopplade mot fjärrvärmenätet. Nu investerar Vattenfall i ett nytt fjärrvärmeverk med pannanläggning från AKJ Energiteknik som kommer ersätta bef oljepannor som eldats med bioolja.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs avancerade förbränningssystem med rörligt rostersystem för torra biobränslen och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och reglerområde. Kontraktet innefattar projektering, tillverkning, montage och driftsättning av två redundanta pannlinjer med bränslehantering, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

2023-08-12
2023-08-12

Ny panncentral Arla Foods mejeri i Falkenberg

AKJ Energiteknik bygger ny panncentral som konverterar Arla Foods mejeri i Falkenberg från fossilt till förnybart och möjliggör fortsatt expansion av fossilfri fjärrvärme i Falkenberg.

Falkenberg Energi producerar årligen ca 70GWh och kommer äga och drifta den nya panncentralen. Arla är världens största tillverkare av ekologiska mjölkprodukter. Arlas mejeri i Falkenberg är Europas största cottage cheese-mejeri och tillverkar bla Keso och proteinprodukter. Totala produktionen motsvarar ca 100miljoner kg mjölk per år.

Den nya pannanläggningen utförs med en utvändig arkitektonisk gestaltning i cortenfärg med delar i sträckmetall och speciell belysning. Hela anläggningen utförs för helautomatisk obemannad drift med bränslehantering där flisbilarna kommer köra in i anläggningen och tippa med stängda portar.

Anläggningen anpassas för hög driftstillgänglighet och miljöprestanda samt förbereds för elgenerering med ORC-turbin (Organic rankine cycle) och rökgaskondensering. Förbränningsutrustningen anpassas för att i huvudsak elda lokala skogsbränslen i form av grot och utförs med AKJs avancerade förbrännings- och styrsystem i kombination med NOx-reduceringsutrustning SNCR (Selective Non Catalytic Reduction).

Kontraktet omfattar yttre mark, grundläggning, betongarbeten, stomme, överbyggnad, våg, bränslehantering med traverskran, flispanna med SNCR, biogaspanna, ackumulator, rökgasrening med elfilter, reservkraftaggregat, rör-, el-, styr- och övervakningssystem med Citect.

2023-05-20
2023-05-20

Strömsund 8MW

AKJ Energiteknik bygger ny fliseldad 8MW pannanläggning med rökgaskondensering och elgenerering till Strömsunds Energi.

Fjärrvärmenätet är på ca 35GWh. Bef baslastpanna är från 80-talet och nu har Strömsunds Energi investerat i en ny modern pannanläggning från AKJ Energiteknik. Målet med satsningen är att få en säker fossilfri baslastproduktion och möjliggöra fortsatt expansion. Den nya anläggningen utrustas med egen elproduktion mha ORC-turbin, organic rankine cycle.

Kontraktet omfattar bränslehantering med stångmatare, förbränningsugn med rörligt rostersystem, hetvattenpanna, askutmatning, rökgasrening med elfilter, rökgaskondensering, skorsten, reservkraft, mek-, rör-, el- och styrinstallationer.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem med rörligt roster och avancerade styrning för sågverksavfall i form av bark och sågspån samt flis och grot. Anläggningen optimeras för att maximera årsverkningsgrad, driftstillgänglighet och minimera emissioner.

2023-03-20
2023-03-20

Moelven Valåsen – 12MW barkpanna

AKJ Energiteknik har fått förnyat förtroende att uppföra ytterligare en 12MW barkpanna på Moelven Valåsen samt utöka distributionssystemet till 40MW.

Moelven är en av Europas största tillverkare av sågade trävaror och Valåsen är Moelvens största sågverk. Valåsen är ett av de mest högteknologiska sågverken i världen med stort fokus på digitalisering och energieffektivitet och nu tar man nästa steg och bygger en pelletsfabrik för vidareförädling av sågverkets biprodukter.

Denna nya pelletsfabriken kommer ha en kapacitet på 105 000 ton per år. Råvaran kommer vara sågspån från gran och fura. Pelletsen kommer tillverkas genom att sågspån med värmevärde på ~2,3kWh/kg torkas i en bandtork från ~50% fukthalt ner till ~15% och därefter pressas till pellets med en densitet på ~650kg/m3 och värmevärde på ~4,5kWh/kg.

Moelven Valåsen genomför utöver investeringen i ny pelletsfabrik och ny pannanläggning ett omfattande investeringsprogram med målet att utöka produktion till 500 000m3sv. Moelven investerade som första steg 2021 i en 12MW pannanläggning från AKJ Energiteknik, därefter nytt sågintag, ny barkmaskin, ny såglinje för klentimmer, ny råsortering samt utökad torkkapacitet med nya torkar.

AKJ är totalentreprenör för den nya pannanläggningen. Kontraktet innefattar mark- och grundläggningsarbeten, betong- och byggarbeten för nytt pannhus och uppgradering bränslelager, bränsletransportörer, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, och elinstallationer, styrsystem samt nytt värmedistributionssystem.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem för fuktiga sågverksbränslen och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och minimera emissioner.

Projektet har startat med rivning av äldre byggnader, vi på AKJ tackar Moelven för ordern och ser framemot ett fortsatt gott samarbete.

2023-02-25
2023-02-25

Sågverk Fagersta 5MW

Karl Segerströms sågverk ligger utanför Fagersta och producerar konstruktionsvirke för tex limträbalkar, takstolar och paneler. Karl Segerström AB är specialiserade på gran. För att möjliggöra expansion investerar man nu i en ny modern full-automatiserad pannanläggning från AKJ Energiteknik där man planerar elda huvuddelen bark. En komplett ny panncentral byggs bredvid sågen.

AKJ Energiteknik är totalentreprenör för maskin- och processutrustningen. Kontraktet innefattar projektering, montage och driftsättning av komplett pannanläggning med bränslehantering med stångmatare, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem med rörlig rosterteknik för fuktiga sågverksbränslen med gran-, tallbark, sågspån och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och låga NOx-värden.

2023-02-05
2023-02-05

Kiruna – 10MW pellets

Kiruna är under omfattande stadsomvandling pga den expanderande gruvindustrin samtidigt som energisystemet ställs om till att i framtiden i huvudsak försörjas med spillvärme från LKAB. LKABs malmförädlingsprocesser genererar stora mängder överskottsvärme i den kemiska reaktion som uppstår när magnetit oxiderar till hematit varefter järnmalmskoncentrat pelleteras till transporterbara kulor. Spillvärmen är en del i en större grön omställning med målet att Kiruna ska vara klimatneutralt till 2025. Bef avfall- och oljepannor planeras att ersättas successivt. De nya pelletspannorna kommer att fungera som planerbara spets- och reservlastpannor under de kallaste månaderna och som komplement till spillvärmen.

AKJ Energiteknik levererar två st prefabricerade panncentraler till Kiruna för planerbar reserv- och spetslasteffekt.

Pannorna levereras som prefabricerade modulbaserade panncentraler, s.k. TPC, (transportabel panncentral) med en pelletspanna på 5MW i resp. panncentral. Panncentralerna prefabriceras på verkstad och utförs i maximal storlek för flyttas och köras på väg utan avspärrning och poliseskort.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem med vattenkylt rörligt rostersystem för torra biobränslen med pellets och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och reglerområde.

Kontraktet innefattar projektering, tillverkning, montage och driftsättning av kompletta pannanläggningar med bränslehantering, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.