/ Nyheter

Nyheter

Här hittar du nyheter om våra aktuella projekt och om verksamheten.

2021-12-03
2021-12-03

Haparanda värmeverk 10MW

AKJ Energiteknik bygger ny fliseldad 10MW pannanläggning med rökgaskondensering till Haparanda värmeverk. Fjärrvärmenätet är på ca 60GWh och har varit baserat på huvuddelen torv och energileveranser från Torneå i Finland.

Bef baslastpanna är från 1984 och nu har Haparanda investerat i en ny modern pannanläggning från AKJ Energiteknik. Målet med satsningen är att få en egen säker fossilfri baslastproduktion.

Kontraktet omfattar bränslehantering, förbränningsugn med rörligt rostersystem, hetvattenpanna, askutmatning, rökgasrening med elfilter, rökgaskondensering, skorsten, mek-, rör-, el- och styrinstallationer.

Förbränningsutrustningen anpassas för sågverksavfall i form av bark och sågspån samt flis och grot.

Anläggningen optimeras för att maximera årsverkningsgrad, driftstillgänglighet och minimera emissioner.

2021-11-07
2021-11-07

Kumla 5MW

AKJ Energiteknik konverterar livsmedelsindustri från fossil gas till bioenergi. Fabriken är en av Sveriges större producenter av saft, drycker, kräm, gröt och färdig mat med en produktion på ca 62000ton.

Målet är en fossilfri ångproduktion, konverteringen motsvarar ca 3500 ton CO2 per år. AKJ har designat ångsystemet utifrån produktionens speciella cykler och processer. Pannanläggningen på ca 5MW utförs med AKJs avancerade förbränningssystem samt rökgasreningsutrustning med elektro filter.

AKJ är totalentreprenör och kontraktet omfattar projektering, montage och driftsättning av komplett pannanläggning med mark, grundläggning, pannbyggnad, förbränningsutrustning, ång- och matarvattensystem, bränslehantering, el-, styr-, rörinstallationer samt rökgasrening.

2021-10-17
2021-10-17

Flispanna 3MW sågverk Småland

AKJ Energiteknik har levererat en 3MW pannanläggning som ska leverera energi till sågverket J G Anderssons Söner AB (JGA) samt till fjärrvärmenätet i Linneryd. Beställare är Tingsryds Energi. JGA producerar årligen ca 250 000m3sv.

Leveransen omfattar bränslelager med stångmatare, förbränningsutrustning, hetvattenpanna, rökgasrening med elfilter, skorsten, rör, el och styrinstallationer. Projektet utförs för att möjliggöra en ökad sågverksproduktionen samt för att uppgradera fjärrvärmeproduktionen.

Förbränningsutrustningen är anpassad för bred mix av sågverksbränslen och optimeras för att maximera årsverkningsgrad, driftstillgänlighet och minimera emissioner.

2021-08-09
2021-08-09

Moelvens sågverk 12MW Update

Update från sommarens montage av 12MW värmeanläggning på Moelvens sågverk Valåsen i Karlskoga. Förbränningsugn, hetvattenpanna, elfitler monterat, revison av bef 16MW värmeanläggning samt ombyggnad av bef värmedistributionssystem med nya pumpar har utförts parallellt.

AKJ är totalentreprenör för den nya värmeanläggningen och projektet innefattar mark- och grundläggningsarbeten, betong- och byggarbeten för nytt pannhus och bränslelager , bränsletransportörer, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem för fuktiga sågverksbränslen och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och minimera emissioner.

Moelven är en av Europas största tillverkare av sågade trävaror och Valåsen är Moelvens största sågverk. Valåsen är ett av de mest högteknologiska sågverken i världen med stort fokus på digitalisering och energieffektivitet och nu tar man nästa steg med en ny pannanläggning från AKJ Energiteknik.

2021-05-22
2021-05-22

Bäckebrons sågverk – Ny 8MW pannanläggning

Bäckebrons sågverk ligger utanför Sunne i Värmland och är specialiserat på klentimmer. Anläggningen ägs av Profura, Bernt Ivarsson och genomgår nu en kraftig expansion där man ökar produktionen till 180 000m3sv. Befintlig pannläggning är 32år och för att möjliggöra expansionen investerar man nu i en ny modern full-automatiserad pannanläggning för fuktiga sågverksbränslen från AKJ Energiteknik.

Den nya pannanläggningen byggs i en nedlagd pelletsfabrik. AKJ Energiteknik är totalentreprenör för maskin- och processutrustningen. Kontraktet innefattar projektering, montage och driftsättning av komplett pannanläggning med bränslehantering, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem för fuktiga sågverksbränslen med gran- och tallbark och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och låga NOx-värden.

2021-04-28
2021-04-28

AKJ Energiteknik bygger ny 12MW pannanläggning när Moelven Valåsen investerar

Moelven är en av Europas största tillverkare av sågade trävaror och Valåsen är Moelvens största sågverk. Valåsen är ett av de mest högteknologiska sågverken i världen med stort fokus på digitalisering och energieffektivitet och nu tar man nästa steg med en ny pannanläggning från AKJ Energiteknik.

Bef 16MW pannläggning är ca 20år och upprustas parallellt. Målsättningen är att öka produktionen mha ny pannlinje och samtidigt förlänga livslängden och minska underhållskostnaden på bef panna.

AKJ är totalentreprenör för hela projektet som innefattar mark- och grundläggningsarbeten, betong- och byggarbeten för nytt pannhus och bränslelager, bränsletransportörer, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, rör- och elinstallationer samt styrsystem.

Förbränningsutrustningen utförs med AKJs förbränningssystem för fuktiga sågverksbränslen och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och minimera emissioner.
2021-03-28
2021-03-28

Norrtälje Energi

AKJ Energiteknik installerar ny rökgasrening på Arstaverket i Norrtälje då bef flispannor kompletteras med elektrofilter 2x9MW. Norrtälje Energi levererar ca 135GWh fjärrvärme i Norrtälje, anläggningen i Arsta byggdes 1993 med två st flispannor med tillhörande rökgaskondensering och byggdes ut 2006 med en 25MW kraftvärmeanläggning.

Det är den äldre delen som nu kompletteras med två st elfilter för att förbättra stoftemissoner och driftsförutsättningar för bef rökgaskondensering. Kontraktet omfattar installation av elektrofilter, montage av rökgaskanaler, rökgasfläktar, isolering, bygg och el- och styrinstallationer.

På ett elektrofilter leds rökgaserna mellan två elektroder, en emissionselektrod och en utfällningselektrod. Mellan elektroderna ligger en hög likspänning som joniserar gasen. Partiklar fastnar på utfällningselektroder och kan sedan skakas av och transporteras till askcontainer.
AKJ Energiteknik utför utredningar, besiktningar, dimensionering, installation och service av rökgasreningsutrustning.
2021-03-13
2021-03-13

Biovärmeanläggning till Norges största reningsverk och biogasfabrik för fordonsgas.

Reningsverket renar dagligen avloppsvatten från ca 700 000 personer ca 11m3/s. Den nya värmeanläggningen används för reningsprocessen och för uppgradering av rötgas till fordonsgas. Fordonsgasen produceras för konvertering av kollektivtrafik och kommer producera flytande biogas (bioLNG) motsvarande ca 6 miljoner liter fossil diesel per år.

I leveransen ingick en turn-key panncentral baserad på AKJ Energitekniks prefabricerade modulssystem, pelletspanna 3MW, kombinerad gas- och biooljepanna 5MW, bränslehantering, el-, styr och rörinstallationer samt rökgasrening med elfilter.

Förbränningsutrustningen är utförd med AKJs förbränningssystem med vattenkylt rörligt rostersystem, elektriskt tändningssystem, anpassad för lågt underhållsbehov och obemannad drift. Anläggningen kommer eldas med träpellets.

2021-02-26
2021-02-26

Västerviks Energi

AKJ Energiteknik moderniserar just nu Gamlebyverket med ny bränslehantering, nya moderna flispannor på tot 7,5MW effekt samt ny rökgasrening och rökgaskondensering. Fjärrvärmenätet är på ca 30GWh och målet med satsningen är att erbjuda helt fossilfri energiproduktion.

Den nya anläggningen utrustas med egen elproduktion mha ORC-turbin, organic rankine cycle. Förbränningsutrustningen utförs med AKJs avancerade förbränningsystem och anpassas för optimera driftstillgänglighet och bränsleflexibiltet då anläggningen ska driftas remote via driftscentralen inne i på Stegeholmsverket i Västervik.

Kontraktet omfattar hela kedjan med bränslelager i form av nedsänkt tippficka med plåtbelagt golv, stångmatare, rivarvalsar, bränsletransportörer, förbränningsutrustning för fuktigt biobränsle, hetvattenpannor, elfilter, rökgaskondensering, askhantering, rör- och elinstallationer samt styr- och övervakningssystem med ABB 800XA.

2021-01-21
2021-01-21

Barkpanna till sågverk på Åland

Ålands skogsindustrier har anlitat AKJ Energiteknik för uppförande av ny pannlinje till sitt sågverk utanför Mariehamn. Just nu pågår mekaniskt montage. Leveransen omfattar bränslelager med stångmatare, förbränningsugn, hetvattenpanna, rökgasrening med elfilter, skorsten, rör, el och styrinstallationer. Den nya pannan utrustas dessutom med rökgaskondensering för att ta tillvara den latenta energin (ca 20-30% besparing) från rökgaserna som annars åker ut ur skorsten på många sågverk.

Anläggningen kommer utöver att förse sågverket med värme även förse Godby tätort med fjärrvärme. Projektet utförs för att öka sågverksproduktionen samt för att erbjuda fossilfri fjärrvärme.

Förbränningsutrustningen anpassas för lågvärdiga fuktiga sågverksbränslen ~60% fukt och optimeras för att maximera årsverkningsgrad, rökgasåtervinning och minimera emissioner.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.

Passion for Bioenergy
and Sustainable
Energy Solutions.